Cards > Lareine - Saikai no Hana

Deck Name: Saikai no Hana
File Name: lareine-saikainohana
Card Count: 20
Card Worth: 1