Cards > Fujimoto Miki - Boyfriend

Deck Name: Boyfriend
File Name: mikitty-boyfriend
Card Count: 20
Card Worth: 1