Girugamesh - Inochi No Ki

Deck Name: Inochi No Ki
File Name: girugamesh-inochinoki
Card Count: 20
Card Worth: 1
Masterable? Yes
Masters: None