Kanjani8 - Ai Deshita

Deck Name: Ai Deshita
File Name: kanjani8-aideshita
Card Count: 20
Card Worth: 1
Masterable? Yes
Masters: None