Kiryu - Etsu to Utsu

Deck Name: Etsu to Utsu
File Name: kiryu-etsutoutsu
Card Count: 20
Card Worth: 1
Masterable? Yes
Masters: None