SKE48 - Tsuyoki Monoyo

Deck Name: Tsuyoki Monoyo
File Name: ske48-tsuyokimonoyo
Card Count: 20
Card Worth: 1
Masterable? Yes
Masters: None